Kort om vår plan för småbarnspedagogik

Norlandia planen för småbarnspedagogik grundar sig på den nationella Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2005) samt på kommunernas plan för småbarnspedagogik där varje daghem verkar. Utgående från dessa har man gjort Norlandia Päiväkodit:s egen plan för småbarnspedagogik, där det beskrivs våra daghems gemensamma, karakteristiska sätt att agera samt varje enskilt daghems särdrag.

I planen för småbarnspedagogiken beskrivs våra pedagogiska hörnstenar- individualitet, trygghet, känslighet och engagemang. All vår pedagogisk verksamhet och stämning baserar sig på dessa.

I Norlandia Päiväkodit ser vi barnet som en aktiv individ, som har en naturlig vilja att lära, utforska och delta. Barnet lär sig genom att själv undersöka, delta och försöka. För barnet är det naturligt att leka, röra sig, undersöka samt få uppleva och uttrycka sig konstnärligt. Vi uppmärksammar dessa sätt i vardagen och erbjuder barnen mångsidig och varierande sysselsättning och upplevelser på dessa delområden. Barnet lär sig och upplever glädjen att lära sig samt grupptillhörighet genom att verka i våra daghems olika stora grupper. I alla våra daghem har vi smågruppsarbete, så att barnets växelverkan och delaktighet fungerar bra.

Den fysiska inlärningsmiljön i våra daghem är hemlik, stimulerande och lockar barnet att leka, röra på sig, undersöka och uttrycka sig konstnärligt. Allt material och redskap är på barnets nivå och tillgängligt. Utrymmens indelning och estetik byggs upp med hjälp av vårt program för utrymmen. Under de senaste åren har det skaffats surfplattor till alla våra daghem för att barnen får lära sig med dem. Den psykiska och sociala omgivningen byggs upp med befrämjande av individualitet, trygghet och känslighet.

Samarbetet med föräldrarna är för oss grunden till förtroende och individualitet. Vi har Norlandia Start, som skapar en trygg start för barnet och hjälper barnet att bli en del av sin smågrupp och hela gruppen. Vi ordnar regelbundet föräldrakvällar, fester och andra tillställningar för föräldrarna och familjerna. Vi kommunicerar om barnets dag dagligen både muntligt och med hjälp av vårt eget Min dag-meddelande. Min dag-meddelandet är antingen elektroniskt eller i pappersform utgående från varje daghems praxis. För varje barn görs det en plan för småbarnspedagogik. Till denna plan använder vi kommunens plan för småbarnspedagogik, där ifrågavarande daghem verkar.

Till Norlandias plan för småbarnspedagogik hör en plan för förebyggande av mobbning som varje daghem har gjort upp.

De nya nationella Grunderna för småbarnspedagogik har publicerats i oktober 2016. Vi bearbetar Norlandia Päiväkodit:s nya plan för att publicera den i augusti 2017.