Samarbete med vårdnadshavarna

Norlandia Päiväkodit satsar på en bra daghems början. När vården börjar bildar vi oss en uppfattning om barnet och familjens vanor och önskemål, utgående från det första samtalet med föräldrarna. Vi ser till att barnet känner sig tryggt och som en del av gruppen. Barnets egenvårdare är familjens stöd och hjälp i barnets trygga start i dagvården.

För varje barn görs det i våra daghem en egen plan för småbarnspedagogik. Planen för småbarnspedagogiken görs upp tillsammans med föräldrarna vid samtal. Varje barns intressen, behov och önskemål används som grund då barngruppens verksamhet planeras.

I Norlandia Päiväkodit:s daghem ordnas det regelbundet föräldrakvällar, som involverar föräldrarna och är växelverkande, samt fester och tillställningar, dit hela familjen är välkommen. Mor/farföräldrarna eller andra viktiga vuxna för barnet bjuds årligen till daghemmen på besök. Alla dessa händelser är viktiga för barnet.

Förutom den årliga kundförfrågan är kontinuerlig respons viktigt för oss. Resultaten från kundförfrågan och responsen använder vi aktivt, då vi utvecklar vår verksamhet.