Norlandia Päiväkodit

Daghemmet Knatte-Hörnan är en del av den nordiska Norlandia Preschool familjen, till vilken hör daghem i de nordiska länderna samt Holland. Vi satsar på kvalitet och det syns i all vår verksamhet. En kvalitativ kunderfarenhet är viktig för oss. I utvecklingens centrum är barnet och dess bra vardag. I våra daghem arbetar yrkeskunniga och engagerade arbetstagare. Vart och ett av våra daghem är unika. En bra vardag skapas tillsammans med barn och vuxna.

En kvalitativ småbarnspedagogik ger en bra grund åt barnet. I varje daghemsdag ryms det lärande, förundran och glädje.

  • Dagarna i Norlandia daghemmen fylls med
  • Inspirerande stunder
  • Skratt
  • Bra vänner
  • Förundran och förvåning
  • Glädje att lära

Vi bemöter barnet som individ. Barnets alla känslor är tillåtna – det finns alltid en trygg vuxen som kan delta i glädjen och sorgen.

Forskning visar att högklassig småbarnspedagogik har långtgående verkan i livet. När vi stöder barnets naturliga empati och stärker utvecklingen av en hälsosam självkänsla, kan barnet möta världen nyfiket och lita på sig själv. Vi högaktar barnet och barndomen, genom att skapa en mångsidig inlärningsmiljö och uppmuntra till att undersöka och lära i en trygg atmosfär.

I våra daghem skapar vi en bas för barnets livslånga lärandet. Med den vuxnas hjälp klarar barnet av allt mer utmanande situationer och så småningom kan barnet det helt själv. Barnen lär sig i växelverkan med varandra och med trygga vuxna.

LIVSLÅNGA VILJAN ATT LEKA OCH LÄRA!

Våra daghems verksamhet grundar sig på de nationella Grunderna för småbarnspedagogik. Vi bearbetar som bäst vår lokala grunderna för småbarnspedagogik, som tas i bruk 1.8.2017. I denna process deltar alla våra arbetstagare samt barn och föräldrar. För varje barn görs det upp en egen plan för barnets lärande.

Vi lyssnar och observerar barnen. Barnens intressen och behov styr planeringen av verksamheten i våra daghem. Vi stöder barnets delaktighet. Barnet har möjlighet att påverka vardagen och val i daghemmet.

Barnens jämställdhet och kulturella mångfald är viktigt för oss. Vi respekterar olika kulturer och traditioner. Vi fostrar barnen till att bli toleranta. För oss är det viktigt att fostra till hälsosamma och hållbara levnadssätt.

Våra pedagogiska hörnstenar är:

Individualitet

Vi fostrar barnen enligt deras individuella behov. Vi skapar mål och tillvägagångssätt tillsammans med föräldrarna.

Trygghet

Det är roligt att lära och leka, då barnet känner sig tryggt. Egenvårdaren ansvarar för barnets psykiska och fysiska säkerhet.

Känslighet

Vi observerar barnets initiativ och reaktioner, och reagerar på dem på ett sätt som stöder barnets utveckling.

Engagemang

Vi ser till att både fri och ledd verksamhet är meningsfull och viktig för barnet. För oss är det viktigt att barnets delaktighet och bra motivation förverkligas.

Aktivt lärande

Vi skapar en inlärningsmiljö, där barnet får bra erfarenheter av hur dess kunskaper utvecklas samt av att fungera tillsammans med andra barn.

Vår inlärningsmiljö är färggrann, klar, strukturerad, estetisk och städig. I våra utrymmen har barn och vuxna det bra att vara. Barnens arbeten är snyggt framme på barnets nivå. Leksaker och material har alla sina egna platser. Barnets egen leksak får vara med i daghemmet varje dag. Alla barn under 3 år har foto på sina nära och kära för att skapa trygghet. Fotona kan vara på väggen i barnets höjd, laminerade på bordet vid barnets plats eller på ett annat överenskommet ställe.

Välkommen med i vårt glada lag!